คอนกรีตผสมเสร็จ เริ่มต้นที่คิวละ 1,699.- T.084-2492355 คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ ปูนผสมเสร็จ ปูนมิกซ์ คอนกรีตผสมสำเร็จ ปูนคอนกรีตมิกซ์ ปูนตราช้าง คอนกรีตรถปูนโม่ใหญ่-ปูนโม่เล็ก

ความรู้เกี่ยวกับการคุมงานก่อสร้างอาคาร

เกร็ด ความรู้เกี่ยวกับ การคุมงานก่อสร้าง อาคาร คอนกรีต เสริม เหล็ก

งานฐานราก เนื่องจากฐานราก เป็นส่วนสำคัญที่สุด ของโครงสร้างอาคาร หากฐานรากชำรุดจนไม่สามารถจะรับน้ำหนักได้ตามที่คำนวณไว้ ความวิบัติของโครงสร้างส่วนอื่นๆ ก็จะเกิดตามมาอย่างรุนแรงและการซ่อมแซมฐานรากก็ทำได้ยาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงมาก ฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องควรดูแลและควบคุมเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานฐานราก

โดยทั่วไป ฐานรากที่ใช้กับอาคารทั่วไปในประเทศอาจแบ่งออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆ คือ ชนิดใช้เสาเข็ม และ ชนิดวางบนดินแน่น สำหรับเสาเข็มมีทั้งเสาเข็มไม้ เสาเข็มเหล็ก เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และเสาเข็มเจาะหล่อในที่ ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดหลายขนาดหลายลักษณะ รูปร่างของหน้าต้อมีตั้งแต่ สีเหลี่ยม , หกเหลี่ยม , วงกลม , ตัว Y , ตัว H เป็นต้น ผู้เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบรูปร่างและขนาดแล้ว จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ อีก อาทิ เช่น ขนาดความหนา , เสาเข็มคดหรือเปล่า , อายุของเสาเข็ม , กำลังอัดของคอนกรีต , ลักษณะทั่วไปของเนื้อคอนกรีต

แบบหล่อคอนกรีต งานคอนกรีตเสริมเหล็กหมายรวมตั้งแต่งานแบบหล่อ การวางเหล็กเสริม การเทและการบ่มคอนกรีต ตลอดจนการถอดจนการถอดแบบหล่อและค้ำยัน เพื่อที่จะได้งานที่ดี ผู้เกี่ยวข้องจะต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอน ดูเผินๆคล้ายกับว่างานคอนกรีตเป็นงานง่าย ไม่ต้องใช้เทดนิคอะไรมาก ใครๆก็ทำได้ แต่ความจริง การที่จะให้ได้คอนกรีตที่ดีจะต้องใช้วิทยาการประกอบกับประสบการณ์ทางด้านงานสนามอย่างมาก โดยเฉพาะวิชาการด้านคอนกรีตวิทยา ยังต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมอีกมาก คอนกรีตที่ดีในที่นี้ หมายความว่า ต้องมีความข้นเหลวพอดีที่จะเทในแบบและสามารถไหลเข้าเต็มช่องระหว่างเหล็กเสริมได้สะดวก และเมื่อแข็งตัวแล้วต้องมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ออกแบบทุกประการ

1.แบบหล่อทั่วไป แบบหล่อคอนกรีตมีหลายกรีตมีหลายชนิด ชนิดประกอบกับที่ ชนิดที่ประกอบสำเร็จ หรือชนิดที่เคลื่อนที่ตัวขณะเท วัสดุที่ใช้ก้มีต่างๆกัน มักจะใช้โครงเหล็กบุด้วยแผ่นเหล็ก สำหรับชนิดที่ประกอบสำเร็จจากดรงงานมักจะใช้วัสดุที่ทนทานและเบา หรือแผ่นเหล็กบุด้วยไม้อัดหรือไม้อัดล้วนๆ แล้วแต่บริษัทผู้ผลิตจะเห็นสมควร แบบหล่อสองชนิดนี้ไม่น่าเป็นห่วง แบบหล่อที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ คือ แบบหล่อธรรมดา ซึ่ง ประกอบขึ้นเอง ณ. สถานที่ก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับงานนั้นโดยเฉพาะวัสดุที่จะนำไปใช้จะต้องได้รับการอนุมัติเสียก่อน เพราะมีมากมายหลายชนิด

2.แบบหล่อสำเร็จรูป มีหลายอย่าง มีชื่อเรียกต่างๆกันตามลักษณะ ของการใช้งาน สิ่งที่ที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องปฎิบัติ คือ จะต้องตรวจสภาพของแบบหล่อและค้ำยันให้อยู่ในสภาพดีเสมอ โดยเฉพาะแผ่นวัสดุผิว นอกจากนี้ต้องตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของระบบให้ดี โดยจะต้องศึกษาจากคำแนะนำของผู้ผลิต หรือตามแบบที่ได้รับอนุมัติแล้ว

3.แบบหล่อชนิดเลื่อนขณะเท   อาคารที่มีผนัง ค.ส.ล. สูง เช่น ไซโล หรือ โรงแรม ที่ใช้ผนัง ค.ส.ล. กั้นระหว่างห้องหรือ ผนังห้องลิฟท์ สูงๆ มักใช้แบบหล่อคอนกรีตชนิดเลื่อนขณะเทเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการก่อสร้างเนื่องจากแบบหล่อชนิดนี้มีองค์ประกอบมากมายนับตั้งแต่ตัวแบบหล่อเอง ซึ่งปกติจะเป็นแผ่นเหล็กมีโครงพิเศษโดยเฉพาะระบบแม่แรงโฮดรอลิค ซึ่งจะทำหน้าที่เลื่อนแบบหล่อขึ้นไปในขณะเทคอนกรีตตลอดจนระบบการตรวจสอบระดับแบบหล่อ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ สิ่งที่ควรจะระมัดระวัง คือ แบบหล่อจะต้องอยู่ในสภาพดีไม่บุบเบี้ยวหรือชำรุด เพราะการผิดรูปเพียงเล็กน้อยจะทำให้การเคลื่อนตัวของแบบหล่อไม่สม่ำเสมอ หรืออาจครูดเอาคอนกรีตติดขึ้นไปด้วย ทำให้ผิวคอนกรีตไม่เรียบ

เหล็กเสริมคอนกรีต ปัจจุบันการผลิตเหล็กเสริมคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประการ ฉะนั้นปัญหาเรื่องคุณภาพของวัสดุจึงไม่คอยมี แต่เนื่องจากเหล็กในมาตรฐานดังกล่าวมีหลายประเภท หลายขนาด และหลายระดับ โดยเฉพาะปัจจุบันมีมาตรฐานเหล็กรีดซ้ำ และเหล็กกำลังต่ำที่ห้ามใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น ผู้เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ตรวจสอบว่าเหล็กที่นำมาใช้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในแบบ

งานคอนกรีต  คอนกรีตที่มีคุณภาพดี หมายถึง คอนกรีตที่มีส่วนผสมดีๆสามารถนำไปเทลงแบบ และใช้เครื่องเขย่าทำให้แน่นได้ง่าย  และเมื่อแข็งตัวแล้ว มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดหรือดีกว่า การที่จะได้คอนกรีตดีจะต้องมีการเตรียมการที่ดีนับตั้งแต่ก่อนเทในระหว่างเท และ ภายหลังจากเทคอนกรีตแล้ว

**************************************

ได้ข้อความมาจากหนังสือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการควมคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย คุณ อรุณ ชัยเสรี

**************************************

https://www.facebook.com/smarthomeconcrete/

http://www.smarthomeconcrete.com

http://www.lionmaterialsupply.com/

https://smarthmoeconcrete.blogspot.com/

คอนกรีตผสมเสร็จ,คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ,ปูนผสมเสร็จ,จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ,ขายคอนกรีตผสมเสร็จ,ราคาคอนกรีตสำเร็จรูป,คอนกรีตราคาถูก,ผลิตภัณฑ์คอนกรีต,คอนกรีตมิกซ์,ปูนมิกซ์,ปูนคอนกรีต,คอนกรีตคืออะไร,คอนกรีตผสมเสร็จคืออะไร,คอนกรีตรถปูนโม่ใหญ่,คอนกรีตรถปูนโม่เล็ก,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ 2561,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ 2562,ราคาคอนกรีตหยาบ Lean,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ 180ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ210ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ240ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ280ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ320ksc,ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ2560,NAMHENG,TPI,BORAL,FAST,INSEE,SV,V,POC,Qmix,CONCRETE,ชลประทานคอนกรีต,เอเชียผลิตภัณฑ์ซีเมนต์,ผลิตภัณฑ์คอนกรีต,กาญจนาคอนกรีต,ฟาสท์คอนกรีต,น่ำเฮงคอนกรีต,วีคอนกรีต,เอสวีคอนกรีต,พีโอซีคอนกรีต,คอนกรีตคิวมิกซ์,คอนกรีตตรานกอินทรี,นครหลวง,บัวคอนกรีต,คอนกรีตปูนตราช้าง,ปูนนกอินทรี,ปูนดอกบัว,ปูนพญานาค,คอนกรีตผสมเสร็จกรุงเทพฯ,คอนกรีตผสมเสร็จนนทบุรี,คอนกรีตผสมเสร็จปทุมธานี,คอนกรีตผสมเสร็จสมุทรปราการ,คอนกรีตผสมเสร็จสมุทรสาคร,รถปั๊มคอนกรีต,รถปั๊มบูม,รถปั๊มลากจูง,บริการให้เช่ารถปั๊มคอนกรีต,PumpCONCRETE,PumpDee

********

รายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย คอนกรีตผสมเสร็จ เราจะทำบุญบริจาคทาน ในทุกๆเดือน และ ท่านที่ซื้อคอนกรีตกับเราก็มีส่วนรวมในการทำบุญบริจาคทานนี้ด้วยนะครับ และท่านที่ใช้คอนกรีตกับเราขอให้มีความสุขมีความมั่งคงทุกๆท่านครับและเราก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วยครับ ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข ความสบายใจ อิ่มใจ สุขใจ มีความเจริญ ร่ำรวย รุ่งเรื่อง ตลอดไปปครับ ขอบคุณนะครับที่ใช้บริการเรา ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณครับ

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา